Menedżerowie – ich rola i pozycja we współczesnej gospodarce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Jarmołowicz, Wacław
Kościński, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie i ocena stanowiska kierownika w polskiej gospodarce na początku XXI wieku. Na tej podstawie opisuje się rolę menedżerów w tworzeniu nierówności oraz – z drugiej strony – wzrost gospodarczy. W artykule opisano cechy charakterystyczne współczesnego żłobka, a także kilka przykładów postrzegania menedżerów w obecnej gospodarce. Na tej podstawie autorzy przeprowadzają bardziej szczegółową analizę dotyczącą udziału kierowników w tworzeniu nierówności na gruntach po. Ponadto opisujemy rolę menedżerów w imporcie w tworzeniu wzrostu gospodarczego. Chociaż próba analizy grupy polskich menadżerów nie wydaje się mieć kompleksowego charakteru, możliwe jest sformułowanie kilku wniosków.
The main purpose of this article is to present and evaluate the position of a manager in Polish economy at the beginning of 21st century. On this basis managers’ role in creating inequalities and – on the other side – economic growth is described. In the article characteristic features of a contemporary manger are described as well as several examples of the perception of managers in the nowadays economy. On this ground authors conduct more detailed analysis concerning managers’ participation in creating inequalities in Poland. Furthermore, we describe an import role of managers in creating economic growth. Although the attempt to analyze the group of Polish managers does not seem to have a comprehensive character it is possible to formulate several conclusions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 147-168