Rola zaangażowania nowoczesnych konsumentów w zarządzaniu marką

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Zielińska, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dynamiczny rozwój nowych mediów oraz wykreowane na przestrzeni ostatnich lat nowe trendy w konsumpcji wymusiły na producentach zmiany w prowadzeniu komunikacji z ich klientami. Ich duże zaangażowanie w poszukiwanie rzetelnej wiedzy o produkcie, świadomość, niejednorodność oraz deklaracja aktywnego udziału w otwartym dialogu z producentami niejednokrotnie może wspomóc markę w jej zabiegach wizerunkowych i promocyjnych oraz pozyskiwaniu cennych informacji konsumenckich. Wraz ze znacznym wzrostem popularności technologii mobilnych i tych związanych z mediami społecznościowymi konsumenci stali się silni jak nigdy dotąd. Ich niemalże całodobowa dostępność w sieci i możliwość zdobycia każdej potrzebnej informacji w kilka sekund zmusiły gestorów marek do ponownego przemyślenia roli zaangażowania i prowadzenia komunikacji z nowoczesnymi konsumentami. Niewłaściwe zarządzanie komunikacją z klientem oraz brak świadomości jego obecnej pozycji na rynku może mieć katastrofalne skutki. Autorka, zainspirowana ostatnimi zmianami o podłożu technologicznym na rynku, wskazuje rolę zaangażowania nowoczesnego konsumenta w procesie zarządzania marką. Nowe potrzeby konsumentów wraz z pojawieniem się nowoczesnych technologii zmuszają przedsiębiorstwa do przebudowy strategii marketingu i komunikacji. Autorka bada, w jakim stopniu postawy i potrzeby nowoczesnych konsumentów wpływają na kształt współczesnych uwarunkowań marketingu. Praca stanowi także syntezę wniosków z literatury dotyczącej zaangażowania konsumenta. Autorka wskazuje również na wybrane współczesne mechanizmy angażowania konsumentów stosowane przez przedsiębiorstwa w ostatnich latach.
The dynamic development of new media and the new consumer trends that have developed over the recent years have forced manufacturers to change the way in which they communicate with customers. The dedication with which the latter strive to obtain knowledge about products, their awareness, heterogeneity and active involvement in dialogue with the manufacturers which they declare may often support the brand in image-related efforts and in the obtaining of valuable consumer insights. With the rise of mobile and social technologies, customers are now more powerful than ever. Their always-online status and ability to find information in seconds have forced marketers to rethink how they engage and connect with their customers. An inappropriately managed communication with the consumer and a lack of awareness of the latter’s current importance in the relationship between manufacturers and customers may have disastrous causes for brand. Provided with the recent technology-led changes that continue to take place in the marketplace, the author indicates the role of the modern customer engagement in brand management. New customer demands, along with the advent of digital technologies are compelling enterprises to rebuild their communication strategy. In her study, the author examines how prosumers’ attitudes and needs influence modern marketing. The study also provides a synthesis of the customer engagement literature. The author points out selected modern mechanisms of customer engagement that have been practiced in recent years.
Opis
Słowa kluczowe
prosument , digitalizacja , zaangażowanie konsumenta , zarządzanie marką , prosumer , digitalization , customer engagement , brand management
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 291-299