Synchroniczna analiza plateonimów – propozycja metody

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Duda, Julia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje temat nowej metody badań onomastycznych, która swoje założenia opiera na trychotomii: język – kultura – poznanie. Propozycja ta wpisuje się w nurt badań językoznawstwa synchronicznego i dzieli plateonimy na nazwy synchronicznie martwe oraz synchronicznie żywe. Analiza dokonywana jest z punktu widzenia interpretatora, nie kreatora, a jej wynikiem ma być ilościowe przedstawienie przynależności onimów do czasów minionych lub współczesnych. Głównym celem pracy jest przedstawienie założeń metody, natomiast pośrednim – prezentacja przykładowych wyników badań przeprowadzonych na materiale składającym się z nazw krakowskich ulic. Artykuł ma charakter teoretyczno-materiałowy.
This article explores a new method of onomastic research that bases its assumptions on the trichotomy: language-culture-cognition. The proposal is part of the research tendency of synchronic linguistics and divides plateonyms into synchronic dead names and synchronic living names. The analysis is carried out from the point of view of the interpreter, not the creator, and the result is supposed to be a quantitative representation of the belonging of onyms to past or present times. The main purpose of the paper is to present the assumptions of the method, while the indirect purpose is to present sample results of the research conducted on material consisting of Krakow streets. The article has a theoretical and material character.
Opis
Słowa kluczowe
onomastyka , językoznawstwo synchroniczne , kultura , poznanie , urbanonimy , onomastics , synchronic linguistics , culture , cognition , urbanonyms
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 9-23