Tajemnica studentów prawa w związku ze świadczeniem pomocy prawnej i odbywaniem praktyk zawodowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Sawczenko, Aleksandra
Sołkiewicz, Weronika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki ochrony i obowiązywania tajemnic zawodowych związanych z zawodami prawniczymi na gruncie odbywania praktyk oraz zdobywania doświadczenia przez studentów kierunku prawo. Zakres obowiązywania tajemnicy, a także rozważania jej dotyczące zostały opracowane w odniesieniu do najczęściej wybieranych przez studentów miejsc, w których nabywają umiejętności praktycznych, a mianowicie sądów, studenckich poradni prawnych i kancelarii. W trakcie tworzenia publikacji przeprowadzona została krótka ankieta dotycząca m.in. odbywania praktyk, form nawiązywanej współpracy i opinii studentów oraz absolwentów na temat ochrony tajemnic zawodowych, której wyniki zostały opisane w artykule.
The aim of the article is to present the issues of protection and validity of professional secrets related to legal professions on the basis of internships and gaining experience by law students. The scope of the secrecy and its considerations have been developed with relation to the places most frequently chosen by students where they gain practical skills, as courts, student legal clinics and law firms. In the process of creating the publication, a short questionnaire concerning internships, forms of cooperation and students and graduates opinions on the protection of professional secrets was conducted, the results of which are described in the article.
Opis
Słowa kluczowe
tajemnica zawodowa , tajemnica , student prawa , praktyki studenckie , professional secret , attorney-client privilege , secret , law student , internship
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 393–404