Szanse stworzenia na Dolnym Śląsku gospodarki opartej na wiedzy w oparciu o inicjatywy planowane do realizacji w latach 2007-2013 z zakresu innowacyjności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Dobrowolska-Kaniewska, Helena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W przyszłym okresie programowania, czyli w latach 2007-2013 polskie regiony otrzymają z Unii Europejskiej znaczne środki na rozwój i to regiony będą decydować o ich przeznaczeniu. Czy uda im się za pomocą tych środków wspierać i rozwijać regionalne gospodarki oparte na wiedzy? To się dopiero okaże. Jednak już dziś można wpłynąć na to poprzez odpowiednie zapisy w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) na lata 2007-2013. Celem artykułu jest przedstawienie działań planowanych do realizacji w przyszłym okresie programowania w ramach RPO pod kątem m.in. analizy rodzajowej i wielkościowej planowanych przedsięwzięć, struktury instytucjonalnej beneficjentów, stopnia ich przygotowania do korzystania ze środków unijnych oraz zaawansowania planowanych projektów, które zostały zgłoszone do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności, MŚP i społeczeństwa informacyjnego. Ponadto przyporządkowanie ich do głównych celów Dolnośląskiej Strategii Innowacji (DSI), co pozwoli z jednej strony na identyfikację potrzeb regionalnego „potencjału innowacyjnego”, a z drugiej na określenie kierunków rozwoju „dolnośląskiej gospodarki opartej na wiedzy.
In the next stage of programming, that is between 2007-2013, Polish regions will obtain considerable funds from the European Union and ‘the regions’ will be responsible for their allocation. Will they be able to support and develop knowledge-based economies with the help of these means? Only time will tell. However, we can already influence it today through appropriate regulations in Regional Operational Programmes (ROPs) for the years 2007-2013. The aim of this article is to lay out the actions to be undertaken in the next programming period under ROPs in terms of generic and volume analysis of the planned enterprises, institutional structure of the beneficiaries, their readiness to take advantage of European funds as well as the level of advancement of the planned projects submitted to the Record System as innovative in the broad sense, SMEs and information society. Moreover, they should be classified according to the main objectives of the Lower Silesian Innovation Strategy (LSIS), which will allow, on the one hand, to identify the needs of the region’s innovation potential, and on the other, to determine the directions of development of “The Lower Silesian economy based on knowledge”.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 315-329