Formy manifestacji tożsamości lokalnej mieszkańców Podkarpacia w Stanach Zjednoczonych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Kulpińska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem prezentowanego tekstu jest analiza form manifestacji tożsamości lokalnej migrantów z województwa podkarpackiego w Stanach Zjednoczonych na przykładzie wybranych miejscowości tego regionu. Badania oparte zostały na danych zastanych (głównie spisy powszechne, dokumenty osobiste, prasa, dane pasażerów statków z Archiwum Ellis Island) oraz wywołanych (wywiady pogłębione). Eksploracja objęła dwa sąsiednie powiaty: strzyżowski (dziewiętnaście miejscowości) oraz rzeszowski (przede wszystkim Rzeszów i Harta). Przykłady różnych sposobów demonstrowania tożsamości lokalnej w kontekście migracji, zaprezentowane w niniejszym tekście, jednoznacznie potwierdzają, jak ważnym aspektem pozostaje ona dla imigranta oraz jak istotną rolę pełni w procesie rekonstrukcji identyfikacji w kraju docelowym.
The purpose of the presented text is to analyze the forms of manifestation of local identity of migrants from the Podkarpacie region in the United States, using selected localities of the region as an example. The research was based on existing data (mainly censuses, personal documents, newspapers, passenger arrival records from the Ellis Island Archives) and elicited data (in-depth interviews). The exploration covered two neighboring counties: Strzyzow (nineteen villages) and Rzeszow (primarily Rzeszow and Harta). Examples of different ways of demonstrating local identity in the context of migration, presented in this text, clearly confirm how important an aspect it remains for the immigrant, and how crucial role it plays in the process of reconstructing identification in the destination country.
Opis
Słowa kluczowe
transatlantyckie migracje , migracje z polskiej wsi , tożsamość lokalna , Ellis Island , migracje z Podkarpacia , Transatlantic migration , migration from a Polish village , local identity , migration from Podkarpacie
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 158-176