Cyberprzestępstwo – problematyka czasu i miejsca popełnienia przestępstwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Dana, Andrzej
Kaniecki, Radosław
Tomczyk, Tomasz
Topolewski, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony został określeniu miejsca i czasu popełnienia przestępstwa w cyberprzestrzeni. Na te elementy konstrukcyjne czynu zabronionego ustawodawca zwraca uwagę w treści art. 6 k.k., które jednak ustalone zostały dla przestępstw dokonywanych w przestrzeni rzeczywistej (fizycznej). Globalność cyberprzestrzeni w dużej mierze powoduje trudności w stosowaniu tej normy wprost do opisu przestępstwa zaistniałego w tym wymiarze. W klasycznym ujęciu miejsce działania sprawcy łączone jest ze skutkiem i czasem, w którym dokonał on przestępstwa. Czas i miejsce dokonania przestępstwa w cyberprzestrzeni nie mieści się w tradycyjnym pojęciu art. 6 k.k., co powoduje reperkusje proceduralne wiążące się z momentem podjęcia skutecznego ścigania sprawcy. Przestępstwo to de lege ferenda ma jednak wymiar szczególny i powinno być tak traktowane.
The article is devoted to the issue of determining the place and time of committing a crime in cyberspace. The legislator draws attention to these structural elements of a prohibited act in Art. 6 penal code which, however, were established for crimes committed in real (physical) space. The global nature of cyberspace largely makes it difficult to apply this norm directly to the description of a crime occurring in this dimension. In the classical approach, the place of the perpetrator's action is linked to the effect and the time in which he committed the crime. The time and place of committing a crime in cyberspace does not fall within the traditional concept of Art. 6 penal code which causes procedural repercussions related to the moment of effective prosecution of the perpetrator. However, this crime de lege ferenda has a special dimension and should also be treated as such.
Opis
Słowa kluczowe
czas popełnienia przestępstwa , miejsce popełnienia przestępstwa , cyberprzestępstwo , time of committing the crime , place of committing the crime , cybercrime
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(21)/2023, s. 36-53