Usefulness as a tool for measuring the implementation of the strategy of selected Pomeranian cities in terms of increasing residents' satisfaction with the availability and quality of public services

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Kałaska, Agnieszka
Kępa, Paweł
Skelnik, Klaudia
Zakrzewska, Sylwia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Urban development strategies indicate the directions of activities of local authorities aimed at improving the quality of life of residents. The factors influencing the satisfaction of residents were presented using indicators in the aspect of three orders: social, economic and environmental. The study of the quality of life of residents, using measurable and verbal factors, allows to present a clear and legible developmental picture.
Strategie rozwoju miast wyznaczają kierunki działań władz lokalnych mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Czynniki wpływające na satysfakcję mieszkańców przedstawiono za pomocą wskaźników w aspekcie trzech porządków: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Badanie jakości życia mieszkańców, wykorzystując czynniki mierzalne i werbalne, pozwala na przedstawienie jasnego i czytelnego obrazu rozwoju.
Opis
Słowa kluczowe
sustainability , social security , public services , access to information , zrównoważony rozwój , bezpieczeństwo społeczne , usługi publiczne , dostęp do informacji
Cytowanie
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 205-222