Terminologia i profesjonalizmy języka biznesu w kontekście społecznym i kulturowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Wilkoń, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor bada komunikację zachodzącą w korporacjach. Pomimo iż angielskie terminy zostały już spolszczone, zostają one przyswojenie na nowo – poprzez zapożyczenia właściwe, nieulegające spolszczeniu. Podjęta problematyka jest próbą wyodrębnienia specyficznych właściwości języka biznesu z jego odwoływaniem się do ważnych funkcji i wartości humanistycznych. Przedmiotem artykułu jest ponadto przybliżenie obrazu języka biznesu jako odmiany, która zaczęła odgrywać coraz większą rolę już w latach 80. XX wieku. To spowodowało, że znaczna część słownictwa i gatunków tekstowych została zasymilowana do współczesnej polszczyzny. Język biznesu jest dziełem specjalistów, przy czym zakres specjalności ważnych dla działalności biznesowej jest stosunkowo duży, gdyż w obręb pola semantycznego biznesu wchodzą nawet takie dziedziny, jak kultura biznesu, psychologia biznesu, ceremonie i obrzędy biznesowe. Nastawienie na masowego konsumenta wirtualnych dóbr biznesu sprawiło, że słownictwo z nim związane jest dzisiaj, mimo dość krótkiego czasu trwania, bogate i aktywne. Autor główny nacisk kładzie na aspekty socjolingwistyczne, przedstawiając jednocześnie autentyczne przykłady użycia języka biznesu.
The author’s research focuses on communication within corporations. Despite being polonised, English terms are adopted once again – through loanwords which do not become polonised. An attempt is made at extracting certain specific characteristics of the language of business with is references to important functions and humanistic values. In addition, the objective is to explain the picture of the language of business as a variety that played an increasingly important role already in the 1980s. In this way, a large portion of vocabulary and genres has been assimilated into Modern Polish. The language of business is the work of experts and has a relatively wide scope of specialisations relevant to business activities, as the business semantic field includes areas such as the culture of business, the psychology of business, business ceremonies and traditions. Owing to its orientation on the mass consumer of virtual business goods, today’s business vocabulary, despite its short history, is rich and active. The Author puts emphasis on sociolinguistic aspects of business language and its manifestations in business activities.
Opis
Słowa kluczowe
odmiany języka , język biznesu , profesjolekty , korpolekty , korpomowa , language varieties , language of business , professiolects , corpolects , corpo language
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 10 (2022), s. 175–191