Współdziałanie administracji publicznej z samorządami zawodowymi w zakresie nadawania uprawnień do wykonywania zawodu na przykładzie architektów i inżynierów budownictwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kisilowska, Helena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje ramy prawne współpracy organów administracji publicznej z samorządami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa w związku ze zlecaniem zadań i funkcji administracji w zakresie nadawania uprawnień zawodowych i uznawania kwalifikacji. Jako tezę badawcza przyjęto, że skala problemu stwarza konieczność uporządkowania terminologii oraz wypracowania właściwych form działania uprawnionych podmiotów, a także nadzoru nad realizacja zleconych zadań przy przyjęciu założenia, że delegowanie zadań nie oznacza delegowania odpowiedzialności. Dzięki przekazaniu zadań istnieje możliwość skupienia się administracji publicznej na jej zasadniczej działalności bez rozpraszania się nad aspektami wymagającymi wąskiej wiedzy specjalistycznej. Może też wykorzystywać efekty zadań zleconych, mając gwarancje kompetencji osób, którym nadano uprawnienia lub uznano kwalifikacje zawodowe.
The article presents the legal framework for cooperation between public administration and professional self-governments of architects and civil engineers on granting professional qualifications and recognition of qualifications. The article’s thesis is that the scale of existing problems requires the alignment on terminology and development of right forms of collaboration between the two parties. Moreover, it requires the supervision over the implementation of the delegated tasks; it is assumed that the delegation of tasks does not imply the delegation of accountability. By delegating tasks public administrations can focus on their core missions without being distracted by the tasks requiring narrow expertise. They can also leverage the competences of licensed professionals and professionals with recognized qualifications.
Opis
Słowa kluczowe
współdziałanie administracji , samorządy zawodowe , zlecanie zadań , collaboration of public administration , professional self-government , delegation
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 135–147