Państwa europejskie w obliczu współczesnych wyzwań. Austria wobec zachodniobałkańskiego szlaku migracyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Godlewska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule skupiono się na charakterystyce zachodniobałkańskiego szlaku migracyjnego (jako jednego z najczęściej wybieranych), wskazaniu zagrożeń wynikających ze wzmożonego napływu migrantów oraz reakcji państw leżących wzdłuż szlaku. Szczególną uwagę zwrócono na działania Austrii, która uchodzi za jednego z regionalnych liderów, zaś Bałkany Zachodnie mają dla niej znaczenie strategiczne. Celem podjętej analizy było z jednej strony ukazanie dynamizmu zjawisk, z drugiej zaś aktualności problemów, które z tych zjawisk wynikają.
The article focuses on the characteristics of the Western Balkan migration route (as one of the most frequently chosen), the indication of the threats resulting from the increased influx of migrants and the reaction of the countries along the route. Particular attention was paid to the activities of Austria, which is considered one of the regional leaders, and the Western Balkans are of strategic importance for it. The aim of the undertaken analysis was, on the one hand, to show the dynamism of the phenomena, and on the other hand, the topicality of the problems that result from these phenomena.
Opis
Słowa kluczowe
kryzys migracyjny , Austria , Bałkany , migration crisis , Balkans
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 169-183