Rozumienie zagadnień fizycznych przez uczniów szkoły podstawowej a wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Abstrakt
Współczesny świat naznaczony jest ciągłymi przeobrażeniami w wielu dziedzinach życia. W bardzo szybkim tempie postępuje rozwój technologii cyfrowej. W związku z zachodzącymi zmianami zmienili się uczniowie, których potrzeby edukacyjne różnią się zdecydowanie w porównaniu z wcześniejszymi pokoleniami. Przed trudnym zadaniem zostali postawieni nauczyciele fizyki, gdyż ciągłe przeobrażenia, cyfryzacja polskiej szkoły zostały skonfrontowane z procesem nauczania-uczenia się fizyki. Wśród proponowanych rozwiązań przystosowania procesu nauczania-uczenia się fizyki do wymogów współczesności i odbioru świata przez dzisiejszych uczniów znajduje się włączenie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do procesu kształcenia. Celem głównym badań było określenie różnic, jakie występują w rozumieniu zagadnień fizycznych przez uczniów klas 7 i 8, które są efektem zastosowania narzędzi TIK, w porównaniu z kształceniem tradycyjnym, na przykładzie dwóch wybranych działów fizyki: „dynamika” w klasie 7, „drgania i fale” w klasie 8. Eksperyment pedagogiczny przeprowadzony był w roku szkolnym 2022/2023. Badaniem objęto 295 uczniów szkół podstawowych, odpowiednio 122 uczniów klas 7 oraz 173 uczniów klas 8. Zagadnienia fizyczne poruszane podczas lekcji fizyki zostały podzielone na cztery poziomy rozumienia. W pracy przedstawiono dokładną analizę każdego poziomu rozumienia i różnic występujących w rozumienia na danym poziomie, wynikających z włączenia narzędzi TIK do procesu kształcenia lub prowadzenia lekcji bez tych narzędzi. Otrzymane wyniki rozumienia były zależne od analizowanego poziomu rozumienia, wybranego zagadnienia fizycznego oraz analizowanej klasy.
The modern world is marked by constant transformations in many areas of life. The development of digital technology is progressing at a very fast pace. Due to the changes taking place, students have changed and their educational needs are significantly different compared to previous generations. Physics teachers were faced with a difficult task, as constant transformations and digitization of the Polish school were confronted with the process of teaching and learning physics. Among the proposed solutions to adapt the teaching-learning process of physics to the requirements of modern times and the perception of the world by today's students is the inclusion of information and communication technology (ICT) tools in education. The main aim of the research was to determine the differences in the understanding of physics issues by students of grades 7 and 8, which are the result of the use of ICT tools, compared to traditional education, on the example of two selected branches of physics: "dynamics" in grade 7, "vibrations and waves” in grade 8. The pedagogical experiment was conducted in the 2022/2023 school year. The study included 295 primary school students, 122 7th grade students and 173 8th grade students, respectively. The physical issues covered during physics lessons have been divided into four levels of understanding. The work presents a detailed analysis of each level of understanding and the differences in understanding at a given level resulting from the inclusion of ICT tools in the educational process or conducting lessons without these tools. The obtained comprehension results depended on the analyzed level of understanding, the selected physical issue and the analyzed class.
Opis
Promotor: dr hab. Wojciech Walat, prof. UR - 469 s.
Słowa kluczowe
technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) , rozumienie , fizyka , młodzież szkolna , information and communication technologies (ICT) , understanding , physics , school children
Cytowanie