Szkoła wyższa jako instytucja wyrównująca szanse funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka omawia zagadnienie prawa do nauki i obowiązku szkolnego w oparciu o polskie rozwiązania prawne. Wskazuje na obiektywne koszty związane z kształceniem się, szczególnie uzyskiwaniem dyplomów szkół wyższych (przykłady różnych krajów). Przytacza przykłady uwzględniania realizacji prawa do nauki przez uczelnie w Polsce i za granicą. Definiuje niepełnosprawność i wskazuje, że osoby niepełnosprawne mają zagwarantowane prawo do nauki na wszystkich szczeblach edukacji, w tym uniwersyteckiej. Obecność studentów niepełnosprawnych na uczelniach i uzyskiwane przez nich dyplomy dowodzą, iż zdają oni sobie sprawę z konieczności podnoszenia wiedzy w dobie gospodarki opartej o wiedzę.
The author discusses the issue of the right to education and compulsory schooling based on the Polish legal terms. She shows the real costs associated with education, especially with obtaining higher education degrees (examples of different countries). The author gives the examples of implementation of the right to education by the universities in Poland and abroad. She defines disability and shows that people with disabilities are guaranteed the right to education at all levels, including university. Presence of students with disabilities at universities as well as degrees and diplomas they obtain, prove their awareness of the need to raise qualifications in the era of knowledge-based economy.
Opis
Słowa kluczowe
prawo do nauki , ustawy , niepełnosprawność , koszty kształcenia , wyrównywanie szans , the right to education , law-rules , disability , costs of education , equal opportunities
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 346–357