Three-Seas Initiative countries and their competitiveness in Europe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Wei, Li
Wierzbiński, Bogdan
Surmacz, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper shows the regional characteristics of the Three-Seas area in terms of defining the competitive advantage of the whole region and its countries through the development of relationships and changes in their approaches to the competitive paradigm in this area. The scientific discussion undertaken in this paper is related to internal resources in terms of ICT and human resources development (and its involvement in science and technology – measured by Human Resources for science and technology) as well as innovativeness. The authors have chosen indicators of development that could be beneficial in terms of decreasing historical economic developmental inequalities, with some differences between the Three-Seas countries being analysed for the period of 2006–2018. The secondary data was taken from Eurostat and other available sources. The regional strategy should focus on the knowledge-based economy, and the possibilities for rapid development in this area. This gives opportunities to make rapid progress in a region centrally located in Europe to generate great potential to strengthen accumulated resources and, in the nearest future, to create the possibility of becoming a hub connecting eastern and western Europe.
W pracy przedstawiono regionalną charakterystykę obszaru Trójmorza pod względem określania przewagi konkurencyjnej całego regionu i jego krajów poprzez rozwój relacji i zmianę podejścia do konkurencyjnego paradygmatu tego obszaru. Dyskusja naukowa podjęta w tym artykule odnosi się do zasobów wewnętrznych związanych z rozwojem ICT i potencjału ludzkiego (i jego wpływu na naukę i technologię – mierzoną przez HRSC, czyli Human resources for science and technology), a także z innowacyjnością. Autorzy wybrali wskaźniki rozwoju, które mogą być korzystne pod względem zmniejszania historycznych nierówności rozwojowych pod względem gospodarczym, a różnice między krajami Trójmorza zostały przeanalizowane dla lat 2006–2018. Dane wtórne pochodzą z Eurostatu i innych dostępnych źródeł. Strategia regionalna powinna koncentrować się na gospodarce opartej na wiedzy, dającej możliwości rozwoju tego obszaru. Daje to możliwość szybkiego rozwoju regionu o centralnej lokalizacji w Europie, co stwarza doskonałą okazję do wzmocnienia zakumulowanych zasobów, a w najbliższej przyszłości daje szansę na stanie się łącznikiem między wschodem a zachodem w Europie.
Opis
Słowa kluczowe
regional development , regional competitiveness , evolution of economics processes , rozwój regionalny , konkurencyjność regionów , ewolucja procesów ekonomicznych
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 62(2)/2020, s. 75–88