Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kutkowska, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy zaprezentowano przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich na terenach górskich na przykładzie rejonu sudeckiego. Są to obszary pełniące liczne funkcje społeczno-ekonomiczne, środowiskowe, kulturalne i przestrzenne o istotnym znaczeniu w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Ochrona bioróżnorodności flory i fauny, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, gruntów przed erozją i degradacją, kształtowanie krajobrazu kulturowego wsi, tworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji społeczeństwa to dobra publiczne oferowane przez obszary wiejskie położone w górach.
In the study the functional transformation of rural mountain areas on the example of Sudety region has been presented. This areas fulfill multiply socio-economic, environmental, cultural and spatial functions with great importance for local, regional and national scale. Protection of flora and fauna biodiversity, water pollute protection, protection of soils degradation, forming of cultural landscape capital, creation of conditions for rest and recreation are public goods offered by rural areas located on mountains.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 97–110