Miejskie farmy jako alternatywa dla nieroztropnej urbanizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Czerniakowski, Zbigniew W.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Zapewne większość z nas przyzna, że jakość życia w mieście w znacznym stopniu zależy od dostępności terenów zieleni. Zwykle tereny te utożsamiane są z urządzoną roślinnością ozdobną. Jak dowodzą jednak doświadczenia wielu miast Ameryki Północnej, Europy i Azji niezwykle ważną rolę w kształtowaniu przyjaznej dla człowieka przestrzeni odgrywać mogą także miejskie gospodarstwa, w których prowadzi się produkcję rolną. Najczęściej chodzi tu o uprawę owoców i warzyw, niekiedy także roślin energetycznych. Farmy miejskie mogą przyjmować formę zielonych dachów i ścian oraz ogrodów wertykalnych lub gospodarstw konwencjonalnych wplecionych w strukturę miasta. Wydaje się, że rozwój tego typu działalności gospodarczej (przyjmującej często ciekawe formy ruchów społecznych) może przyczynić się do retardacji niekorzystnych zmian klimatu, jakości środowiska czy też epidemii chorób cywilizacyjnych związanych z dietą. Z całą pewnością takie rozwiązania przybliżają dostępność cennych produktów szerokiej grupie lokalnych konsumentów.
Probably the majority of the residents would admit that the quality of life in the city mostly depends on the accessibility of green areas. However, as proved by the experience of many cities in North America, Europe and Asia, urban farming, which conduct agricultural production, may play crucial part. Most often it is about growing fruits and vegetables, sometimes also energy crops. Urban farming can take the form of green rooftops, vertical gardens or conventional farms woven into the city's structure. It seems that the development of this type of economic activity (often taking very interesting forms of social movements) can contribute to the retardation of adverse climate change, environmental quality or the epidemic of lifestyle diseases related to diet. Certainly, solutions like this will make valuable products available for a broad group of local consumers.
Opis
Słowa kluczowe
retardacja , farmy miejskie , bioróżnorodność obszarów miejskich , retardation , city farms , biodiversity of city space
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 29–36