Edukacja z zakresu TIK a problem wiktymizacji człowieka doby społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Opar, Anna
Piątek, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesne społeczeństwo określa się mianem społeczeństwa informacyjnego, wiedzy. W społeczeństwie tym dominują osoby, które zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym posługują się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Z danych GUS wynika, że w 2016 r. odsetek przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu przekroczył 90%. Ponad trzy czwarte gospodarstw domowych w Polsce miało w domu szerokopasmowy dostęp do Internetu, z Internetu korzysta regularnie 69,9% osób w wieku 16–74. Z kolei z danych Policji wynika, że nasila się zjawisko e-przestępczości. Stąd też istotne wydaje się zagadnienie, jak nie stać się ofiarą e-przestępcy jako e-obywatel, funkcjonujący w e-społeczeństwie.
Modern society is called information society and knowledge. In a society that is dominated by people who have both their professional and personal use the ICT. The CSO data shows that in 2016. percentage of enterprises with internet access exceeded 90%. More than three-quarters of households in Poland was home broadband Internet access, it uses the Internet regularly 69.9% of people aged 16-74. According to data from the Police that intensifies the phenomenon of e-crime. Therefore, it seems important issue of how not to become a victim of e-criminals as an e-citizen, functioning in the e-society.
Opis
Słowa kluczowe
wiktymizacja , edukacja , TIK , Victimization , education , ICT
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 57–62