Tourism Development – Factor, Cause or Result? Evidence from Romania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Pleşco, Olga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Global crisis generated disasters in all domains of world activities. Some countries gave up because their sensitive immunity to the big economical shakes, but other resisted heroically in some branches giving examples of natural recovery in times of crunch. Tourism sector is one of the most important domains of the worldwide economy and also for each national economy. There are countries with strong touristic potential and Romania is one of this. The economic, financial and statistical analysis of tourism domain helps to realize its evolution in the given period and can determine the perspective for the next years. Because of the financial crisis, the perspectives can’t be made for more than one-two years, but even in this case it is properly to manage the information carefully in the context of economic evolution. Statistically, tourism can be analyzed through number of tourists, tourism intensity and employed persons in tourism domain. Economically, tourism must be analyzed in correlation with Gross Domestic Product evolution, inflation rate and unemployment rate, because an economic or statistical result means nothing if it is not referred to the macroeconomic context.
Kryzys globalny stanowił źródło zaburzeń we wszystkich obszarach działalności na świecie. W niektórych państwach jego skutki były szczególnie silne ze względu na niską odporność gospodarek na poważne wstrząsy gospodarcze, podczas gdy w innych krajach w niektórych branżach udało się przeciwstawić negatywnym zjawiskom, a przypadki takie stanowią przykłady samoczynnej regeneracji w czasach załamania. Sektor turystyczny jest jednym z najważniejszych obszarów światowej gospodarki, a także poszczególnych gospodarek narodowych. Wśród państw posiadających znaczny potencjał turystyczny znajduje się Rumunia. Ekonomiczna, finansowa i statystyczna analiza sfery turystyki pozwala dostrzec jej ewolucję w ostatnim okresie i określić perspektywy na kolejne lata. Ze względu na kryzys finansowy, prognozy te nie mogą być opracowane na okres dłuższy niż 1–2 lata, ale nawet w takiej sytuacji niezbędne jest ostrożne wyciąganie wniosków z posiadanych informacji w kontekście ewolucji gospodarczej. Statystycznie, turystyka może być analizowana z wykorzystaniem takich wskaźników jak liczba turystów, intensywność turystyki i zatrudnienie w sferze turystyki. Ekonomicznie, turystyka musi być analizowana w korelacji z przekształceniami Produktu Krajowego Brutto, stopy inflacji i bezrobocia, ze względu na fakt, że wyniki ekonomiczne czy statystyczne są bezzasadne, gdy nie zostaną odniesione do kontekstu makroekonomicznego.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 24–35