Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla spójności społeczno-gospodarczej polskich regionów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Stec, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono skalę i zakres pomocy finansowej Unii Europejskiej dla polskich regionów w perspektywie finansowej 2004–2006 oraz w pierwszych latach 2007–2013. Środki z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE mają kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury transportowej, środowiskowej, kulturowej, zdrowotnej oraz dla działań nakierowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy. Stwarzają więc dużą szansę dla spójności społeczno-gospodarczej polskich regionów. Po przeprowadzonych badaniach okazało się jednak, że większość środków UE trafia do „najbogatszych” województw, co w konsekwencji zwiększa dystans rozwojowy w stosunku do biedniejszych województw Polski wschodniej i nie sprzyja spójności polskich regionów.
The paper presents the scale and scope of European Union financial aid for the Polish regions in the financial perspective 2004–2006 and the first years of period 2007–2013. Financial resources of the EU Structural Funds and Cohesion Fund are crucial to the development of transport infrastructure, of environment, culture, healthcare, and for activities aimed at improving the situation on the labour market. They offer a great chance for economic and social cohesion of the Polish regions. After studies it appeared that the majority of EU funds goes to the “richest” voivodships, which in turn increases the development gap in relation to the poorer eastern Polish provinces and does not lead to the cohesion of the Polish regions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 174–183