Institutional Environment Evaluation of Economic Network Transformations in terms of Knowledge Formation

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Voynarenko, Mykhaylo
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In general, the research showed that the institutional environment influences the behavior of the network structure and defines new development trends in the forms of organization networks within modern social and economic systems. The definition of strategic priorities under formation of network structures must be accompanied by the evaluation of institutional support for the existing system. Altogether, it should be taken into consideration that under the condition of economy within knowledge formation, when knowledge is turned into an important instrument of innovation processes’ management, institutional environment of economic reforms and network transformations processes become inseparable constituents of social and economic systems’ reformation on micro-, meso-, and macro-levels. Only their mutual interaction can make it possible to take the economy of a country to a new level where the leading role will be played by new forms of hierarchical and network interaction and network type institutions.
Badania wykazały, że otoczenie instytucjonalne wpływa na funkcjonowanie struktur sieciowych i określa nowe kierunki rozwoju w ramach sieci organizacji w nowoczesnych systemach społecznych i gospodarczych. Określenie strategicznych priorytetów w ramach tworzenia struktur sieciowych musi być powiązane z oceną wsparcia instytucjonalnego dla istniejącego systemu. Należy wziąć pod uwagę to, iż w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, gdy wiedza stanowi ważny instrument zarządzania procesami innowacyjnymi, otoczenie instytucjonalne reform gospodarczych i przekształceń sieciowych staje się nieodłącznym elementem transformacji systemów społecznych i gospodarczych na poziomach mikro-, makro- oraz mezo-. Tylko ich wzajemne oddziaływanie umożliwia przejście gospodarki kraju na nowy poziom, gdzie wiodącą rolę będą odgrywały nowe formy hierarchicznej i sieciowej interakcji oraz instytucje sieciowe.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 352–361