Instytucje społeczne według Zygmunta Baumana i Alaina Touraine`a

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Leśniak-Moczuk, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Istnienie instytucji społecznych dowodzi o praktycznych zasadach funkcjonowania danego społeczeństwa. Instytucje społeczne jako komponent więzi społecznej powinny służyć spajaniu społeczności we wspólnoty zapewniające jednostce warunki do egzystencji i dające poczucie bezpieczeństwa. Zróżnicowanie typów instytucji społecznych wynika z regulacji przez nie sfer życia społecznego. Od sprawności działania instytucji społecznych zależy jakość warunków życia. Na stan spójności społeczno-ekonomicznej na poszczególnych etapach rozwoju społecznego wpływa zaawansowanie instytucjonalizacji. Gwarantem przetrwania biologicznie i społecznie uwarunkowanej wspólnotowości jest pełna wymiana i wzajemność. Utrudnienia wymiany i zerwanie wzajemności wynikają z powodu nadmiernych nierówności społecznych – z jednej strony nędzy i ciemnoty u dołu drabiny społecznej, a z drugiej strony męczącej obfitości na górze tej drabiny. Determinantem upadku wspólnoty w społeczeństwie informacyjnym jest ubożenie i zrywanie więzi społecznych prowadzące do izolacji i desocjalizacji jednostek na skutek substytucji styczności w sferze realnej kontaktami w cyberprzestrzeni.
The existence of social institutions demonstrates the presence practical rules of functioning of a given society. Social institutions as a component of social bonds should serve to bind communities that provide the individual with conditions for existence and give a sense of security. The diversity of types of social institutions results from their regulation of different spheres of social life. The quality of living conditions depends on the efficiency of the social institutions. The state of social and economic cohesion at the various stages of social development is influenced by the advanced institutionalization. The survival of biologically and socially conditioned community is guaranteed by full exchange and mutuality. Difficulties of exchange and rupture of reciprocity are due to excessive social inequalities – on the one hand, poverty and darkness at the bottom of the social ladder, and on the other hand tiring abundance at the top of this ladder. The fall of the community in the information society is determined by the scarcity and disruption of social ties leading to the isolation and de-socialisation of individuals as a result of the substitution of contact in the real sphere with contacts in cyberspace.
Opis
Słowa kluczowe
instytucje , więzi społeczne , wspólnota , spójność społeczno-ekonomiczna , institutions , social bonds , community , socio-economic cohesion
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 213–225