Platformy e-learningowe – serwis internetowy o profilu dydaktycznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Molga, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania mikrokomputerów, co w połączeniu z upowszechnieniem się łączności on-line doprowadziło do wyłonienia się zupełnie nowej możliwości kształcenia – nauczania na odległość, czyli prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy osoby uczące się i nauczyciele nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji współczesne technologie komunikacyjne. Rozwój techniki przyczynił się do szukania mobilnych form kształcenia, czyli e-learningu. Tłumacząc na język polski, to nic innego jak: kształcenie na odległość, e-nauczanie czy nauczanie on-line. W artykule przedstawiona zostanie definicja platform edukacyjnych stosowanych na płaszczyźnie edukacyjnej, jako serwis internetowy o profilu dydaktycznym.
In the final decade there was a sudden increase of using microcomputers which connected with the popularization of an online contact led to emerge a completely new opportunity of education – teaching from a distance that is conducting a teaching process in conditions where students and tutors who are not at the same place, using contemporary communication technologies to pass on information. The development of technology has contributed to the search of mobile forms of learning, or e-earning. Translated into Polish language, is nothing like distance learning, e-learning or online learning. This section describes the definition of educational platforms will be used for educational level, as Internet service educational profile.
Opis
Słowa kluczowe
internet , nauczanie , kurs , komunikacja , e-learning , komputer , on-line , learning , course , communication , computer
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 140-146