Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule wskazuje się na sposoby ujmowania spójności społeczno-ekonomicznej i ich implikacje dla odrabiania dystansu rozwojowego przez Polskę. Autor dowodzi, że ocalenie polityki spójności społeczno-ekonomicznej w UE wiąże się z niestandardowymi sposobami równoważenia finansów publicznych. Reguły paktu fiskalnego nie są zharmonizowane z celami spójności społeczno-ekonomicznej. Rodzą też ryzyko dla wzrostu gospodarczego, dlatego że niedostatecznie respektują koincydencje prowzrostowe i destabilizacyjne specyficzne dla zróżnicowanych gospodarek krajowych. Dla harmonizowania polityki równoważenia finansów publicznych z polityką spójności społeczno-ekonomicznej postulowana jest taka instytucjonalizacja na poziomie UE, która umożliwia łączenie standardowych i niestandardowych strategii politycznych dobrze dostosowanych do koincydencji przestrzennych.
The author of the paper indicates the ways of understanding socio-economic cohesion and their implications for limiting the development gap by Poland. He proves that preservation of socio-economic cohesion policy in EU is conneted with unstandardised ways of balancing public finances. The rules of the fiscal pact are not harmonised with the objectives of socio-economic cohesion. They also create a risk for economic growth as they are not respecting enough some pro-growth and destabilasing coincidences characterisitic for differentiated economies of the countries. To harmonise policy of balancing public finances with the socio-economic cohesion policy it is suggested to conduct such kind of institutionalisation at the EU level that enables connections between standard and unstandardised policy strategies which are properly adopted to spacial coincidencies.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 5–29