Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Jabłoński, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł odpowiada zagadnieniom konwergencji gospodarczej pod warunkiem postępującej globalizacji gospodarczej. Obecne ograniczenie debaty nad konwergencją wynikającą z „nieefektywności” teorii wzrostu endogenicznego i braku Dowody konwergencji wśród wielu krajów świata uzasadniają przeformułowanie debaty publicznej nad procesem doganiania świata. Sugeruje się, aby wdrożyć wyniki debaty na temat dobrobytu, wynikające z interdyscyplinarnej dyskusji na temat ekonomii i filozofii, do ekonomii tradycyjnej. W efekcie debata nad konwergencja gospodarcza może sprzyjać pozytywnym zmianom w gospodarce międzynarodowej środowisko. Można oczekiwać, że zmiany będą efektywne ekonomicznie i społecznie przyjęty.
The paper corresponds with the economic convergence issues under the condition of expending economic globalization. The current limitation of the debate over the convergence that results from ‘inefficiency’ of the endogenous growth theory and lack of convergence’s evidence amongst number of the countries of the world justify the reformulation of the public debate over the catching-up process of the world. It is suggested to implement the findings for the welfare debate resulting from the interdisciplinary discussion of economics and philosophy into the traditional economics. In effect the debate over economic convergence might facilitate the positive changes of the international economic environment. It can be expected that the changes will be economic efficient and socially accepted.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 235-251