ŻYCIE W ZWIĄZKU CZY W POJEDYNKĘ? MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WYBOREM

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Abstrakt
Postawy wobec małżeństwa jako sposobu życia, zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich dwóch dekad. Życie w pojedynkę jest coraz częściej akceptowane przez młodych ludzi i ich rodziców. Część ludzi nie uznaje małżeństwa jako konieczności, uznaje za lepsze pozostawanie singlem i pochwala tych, którzy unikają małżeństwa. Chociaż konieczność zawarcia małżeństwa jest osłabiona i postrzegane korzyści z niego spadło, jest ono nadal cenione przez większość młodych ludzi. Wykazano to w kilku badaniach postaw wobec małżeństwa. Co więcej, mimo wysokiego wskaźnika rozwodów, większość młodych ludzi oczekuje, że ich małżeństwa mają być trwałe. Co zmieniło się w planach małżeńskich? Rośnie wiek, w którym młodzi ludzie, a zwłaszcza młode kobiety, spodziewają się zawarcia małżeństwa. Oczekiwanie to odzwierciedlone jest w rosnącym wieku, w którym ludzie rzeczywiście zawierają małżeństwo. Istnieje również powszechne pragnienie, aby nie pozwolić na kolidowanie małżeństwa z kształceniem oraz uzyskaniem pewnego doświadczenia w pracy przed ślubem. Małżeństwo nadal jest ważniejsze dla młodych kobiet niż młodych mężczyzn, pomimo najnowszych trendów w kierunku bardziej egalitarnych ról płciowych. Istnieją dowody wykazujące, iż doświadczenia związane z rozwodem zwiększają negatywne postawy wobec małżeństwa.
Attitudes about the primacy of marriage as a way of life have changed markedly over the past two decades. The legitimacy of singleness as a life-style is increasingly recognized by young people and their parents; most people no longer regard getting married as necessarily better than remaining single and do not disapprove of those who eschew marriage. Although the imperative to marry has weakened and the perceived advantages of marriage as compared to single life have declined, marriage continues to be valued by the majority of young people as shown in several studies of attitudes toward marriage. What is more, despite the high levels of divorce, most young people say that they expect their marriages to be lasting. What has changed about marriage plans has been the rising age at which young people, especially young women, expect to marry an expectation reflected in the increasing age at which people are actually marrying. There also seems to be a widespread desire not to let marriage interfere with education and to obtain some work experience before marriage. Marriage continues to be more important to young women than young men, despite recent trends toward more egalitarian sex roles. There is some evidence that experience with divorce increases negative attitudes about marriage and favorable ones about singleness as a way of life.
Opis
Молодіжна політика : проблеми та перспективи: збірник наукових праць / Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Вип. 7 . – 282 с. Youth policy : problems and prospects: / Red. S. Shchudlo, P. Dlugosz. – Drohobych – Rzeszow : «Trek LTD», 2016. – Nr 7. – 282 s.
Słowa kluczowe
rodzina, małżeństwo, singel , family, marriage, single
Cytowanie