Wypalenie zawodowe jako istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Pietrek, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zagrożenia psychospołeczne są coraz częstszym problemem dzisiejszych czasów. Stres zawodowy, oznaki pracoholizmu, czy też obciążenie jakościowe i ilościowe zaobserwować można w każdej organizacji. Występowanie i intensywność zagrożeń psychospołecznych mogą wpływać na ogólny stan zdrowia pracowników oraz ich bezpieczeństwo w miejscu pracy. To w oczywisty sposób będzie mieć przełożenie na cały „organizm”, jakim jest dana organizacja. Oddziaływanie tych zjawisk powodować może wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, co zdecydowanie nie jest oznaką bezpiecznych warunków pracy. Problem wypalenia zawodowego, niestety, przez długi czas pozostawał w cieniu innych problemów targających organizacje. Celem artykułu jest udowodnienie i potwierdzenie, że wypalenie zawodowe jest istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego. Artykuł w sposób syntetyczny omawia badany obszar, co jest istotne z punktu widzenia całego spektrum zagrożeń społecznych i pozwala na rozwinięcie badań w przyszłości.
Psychosocial risks are an increasingly common problem today. Occupational stress, signs of workaholism, or qualitative and quantitative load can be observed in every organization. The occurrence and intensity of psychosocial risks can affect workers' overall health and safety in the workplace. This will obviously translate into the entire "organism" that is a given organization. The impact of these phenomena can cause accidents at work and occupational diseases, which is definitely not a sign of safe working conditions. The problem of burnout, unfortunately, for a long time remained in the shadow of other problems plaguing organizations. The aim of the article is to prove and confirm that burnout is a significant threat to social security. The article synthetically discusses the studied area, which is important from the point of view of the entire spectrum of social threats and allows for the development of research in the future.
Opis
Słowa kluczowe
zarządzanie , wypalenie zawodowe , bezpieczeństwo społeczne , escalation management , burnout , social security
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(21)/2023, s. 220-231