Kultura informacyjna komponentem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Piątek, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
„Bezpieczeństwo” to pojęcie używane przez większość osób, niemniej jednak bez przymiotnika jest kategorią teoretyczną, wielorako i wieloaspektowo rozumianą. Bezpieczeństwo to stan braku zagrożeń. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa postrzeganego jako bezpieczeństwo jego poszczególnych obywateli istotnym elementem są cyfrowe kompetencje obywateli, które powinny stanowić podstawową zaporę przed zagrożeniami cyfrowymi. Kultura informacyjna – jej rozwijanie to z kolei jeden z głównych celów edukacji z zakresu szeroko rozumianej problematyki technologii informacyjno-komunikacyjnych, na wszystkich poziomach (etapach) kształcenia doby społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiona w artykule analiza zagadnienia kultury informacyjnej jako komponentu bezpieczeństwa obywateli, a tym samym bezpieczeństwa państwa stanowi fragment szerszych badań nt.: „Społeczne i kulturowe aspekty jakości bezpieczeństwa życia i pracy człowieka”.
“Safety” is a concept used by most people, but without an adjective it is a theoretical category, multiple and multi-aspect understood. Security is the state of no threats. From the point of view of the security of the state as the security of its individual citizens, an important element are the digital competences of citizens, which should constitute the basic barrier against digital threats. Information culture – its development is one of the main aims of education in the field of broadly understood issues of information and communication technologies, at all levels (stages) of educating the day of the information society. The issues of culture presented in the analysis as elements of security, including the states of security, constitute a fragment of a broader research on: “Social and cultural aspects of the quality of life and human work safety”.
Opis
Słowa kluczowe
kultura informacyjna , bezpieczeństwo , bezpieczeństwo państwa , edukacja dla bezpieczeństwa , information culture , security , state security , education for security
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 42–54