Procesy globalizacji finansowej a dostęp gospodarstw rolnych do usług bankowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kata, Ryszard
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu analizowano wpływ globalizacji finansowej na dostęp rolników do usług bankowych. Oddziaływanie globalizacji finansowej na sferę obsługi finansowej gospodarstw rolnych rozpatrywano przez pryzmat takich procesów jak: konsolidacja i koncentracja sektora bankowego, działanie konglomeratów finansowych, wysoki udział kapitału zagranicznego w sektorze bankowym, rozwój technologiczny i innowacje finansowe, wzrost konkurencji na rynku. Założono, że globalizacja finansowa kreuje określone korzyści i zagrożenia dla systemu finansowego wsi i rolnictwa, w szczególności zaś funkcjonowania banków lokalnych i przez to wpływa pośrednio na dostęp rolników do kredytu i innych usług bankowych.
The study analyzed the impact of financial globalization on farmers' access to banking services. The impact of financial globalization on the sphere of financial services to agricultural holdings were analyzed through the lens of processes such as, consolidation and concentration of the banking sector, the activities of financial conglomerates, the high share of foreign capital in the banking sector, technological and financial innovation, increased competition in the market. It was assumed that financial globalization creates specific benefits and risks to the agricultural and rural financial system, in particular the functioning of local banks, and thus indirectly affect farmers' access to credit and other banking services.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 132–144