Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Renkas, Jurij
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie metody stosowania wskaźnika produktywności pracy Q do rozwiązania ważnych pytań makroekonomicznych. Stabilność wskaźnika produktywności pracy sprawia, że jest on dobrą miarą osiągniętego poziomu ekonomicznego przez daną gospodarkę. Jest on także dobrą podstawą do budowania rankingów produktywności pracy, jak również monitorowania rozwoju poszczególnych krajów. W artykule omówiono istotę wskaźnika produktywności pracy Q i ustalono jego poziom dla gospodarki Ukrainy oraz Białorusi w okresie lat 2006–2013. Zestawienie tego rodzaju umożliwiło ustalenie tendencji zmiany wskaźnika produktywności pracy w badanym okresie i wyciągnięcie wniosków na temat rozwoju ekonomicznego wymienionych państw. Na Ukrainie wskaźnik produktywności pracy Q spada w ciągu ostatnich kilku lat. Oznacza to, że z każdym rokiem na 1 hrywnę kosztów pracy przypada mniejsza ilość realnego PKB. Jest to bardzo niekorzystna tendencja, co wskazuje na potrzebę realizacji pilnych działań skierowanych na zmianę polityki gospodarczej kraju. Z kolei w Białorusi zmiana wielkości wskaźnika produktywności pracy Q w latach 2006–2013 pozwala wyciągnąć wniosek o wysokiej stabilności sytuacji gospodarczej w tym kraju.
The aim of the paper is to present a method for the application of labour productivity index Q to solve an important macroeconomic questions. Stability indicator of labour productivity makes it a good measure of the economic level achieved by an economy. It is also a good basis to build rankings of labour productivity, as well as monitoring the development of each country. The article discusses the essence of labour productivity index Q and sets the level for the economy of Ukraine and Belarus in the period 2006-2013. Comparison of that type made it possible to determine tendency of changes in the index of labour productivity in the period and to draw conclusions on the economic development of these countries. In Ukraine, the labor productivity index Q has been falling in the past few years. This means that every year 1 hryvnia labor cost accounts for less real GDP. This is a very negative trend, which indicates the need to implement urgent measures aimed at changing the country's economic policy. In turn, the change of the labour productivity index Q for the years 2006-2013 in Belarus implies the high stability of the economic situation in the country.
Opis
Słowa kluczowe
produktywność pracy , rozwój ekonomiczny Ukrainy , gospodarka Ukrainy , gospodarka Białorusi , labour productivity , economic development of Ukraine , Ukraine’s economy , Belarusian economy
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 352-361