Zróżnicowanie poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Fura, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących oceny poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski przeprowadzonej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy danych. Do analizy wykorzystano dane statystyczne w postaci wskaźników dostępne w statystyce publicznej za 2012 r. Wybrane zmienne dotyczyły ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów rozwoju zrównoważonego. Przeprowadzone badania pozwoliły na sporządzenie rankingu województw według wartości syntetycznego miernika rozwoju oraz pozwoliły na podział województw na grupy o zbliżonym poziomie rozwoju. Wyniki badań wskazały na istnienie zróżnicowania województw względem poziomu rozwoju zrównoważonego.
The paper presents research results concerning the assessment of the level of sustainable development of Polish regions conducted with the use of multivariate data analysis. For this analysis statistical data in the form of indicators available in the official statistics for 2012 were used. Selected variables was related to economic, social and environmental aspects of sustainable development. The study made it possible to draw up a ranking of provinces according to the synthetic indicator of development as well as the distribution of provinces into groups of similar level of development. Research results indicated the existence of a diversity between regions with respect to the level of sustainable development.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój zrównoważony , syntetyczny miernik rozwoju , klasyfikacja województw , sustainable development , synthetic indicator of development , classification of regions
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 108-117