Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniu i modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Żminda, Tomasz
Bis, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) są instrumentem wspierania rozwoju regionalnego, a jednym z celów powołania ich do funkcjonowania w Polsce było tworzenie nowych miejsc pracy. W większości polskich stref priorytet ten wyrażony został w planach rozwojowych w formie celu aktywizacji rynku pracy, wzrostu poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników. W artykule autorzy stawiają zatem tezę, że w istotę funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce wpisuje się nie tylko zagospodarowanie, ale także rozwój kapitału ludzkiego. W szczególności celem artykułu była ocena, czy i w jakim stopniu Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, która stała się podmiotem przeprowadzonych przez autorów badań, przyczynia się do zagospodarowania i rozwoju kapitału ludzkiego miasta Lublin. W pierwszej części artykułu omówione zostały teoretyczne przesłanki znaczenia polskich stref ekonomicznych dla kształtowania kapitału ludzkiego w obszarach objętych ich oddziaływaniem, w drugiej części natomiast skupiono uwagę na prezentacji wyników badań ankietowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach z Podstrefy w Lublinie. Z badań wynika, że kapitał ludzki miasta jest ważnym czynnikiem przyciąga inwestorów do Podstrefy, z kolei realizowane w Podstrefie inwestycje przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy, głównie dla ludzi młodych i z wykształceniem co najmniej średnim. Podstawowym kanałem rozwijania kapitału ludzkiego są szkolenia wewnętrzne w badanych firmach i naturalna możliwość nabywania doświadczenia i doskonalenia umiejętności w toku wykonywanej przez pracowników pracy, bądź w toku odbywania przez studentów praktyk. Wciąż jednak poprawy wymaga dostosowywanie programów nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego do potrzeb pracodawców z Podstrefy.
Special economic zone (SEZ) is an instrument for regional development. One of the purposes for SEZs creation in Poland, it was the creation of new jobs. In the majority of Polish zones this priority has been expressed in plans of development as the need for labor market activation and increase in the level of education and qualifications of employees. The authors state that the essence of the functioning of economic zones in Poland include not only new jobs creation but also the development of human capital. In particular, the aim of this article is evaluation whether and to what extent the Lublin Subzone of Euro-Park Mielec Special Economic Zone, which became the subject of research conducted by the authors, contributes to the development of human capital of Lublin city. The paper presents the results of studies conducted in enterprises from Lublin Subzone. In the first part of the article, the theoretical aspects of the importance of Polish economic zones for the shaping of human capital are discussed. In the second part the attention has been focused on the presentation of the results of surveys conducted in enterprises from Lublin Subzone. The research shows that the human capital of the city is an important factor in attracting investors to the Subzone, while investment implemented in the Subzone contribute to the creation of new jobs, especially for young people and with at least secondary education. The main channel of the development of human capital is internal training in the surveyed companies as well as natural opportunity to gain experience and skills in the course of work performed by the employees, or in the course of students practice. However, the adaptation of curricula in higher education to the needs of employers Subzone should have been improved.
Opis
Słowa kluczowe
specjalne strefy ekonomiczne , kapitał ludzki , special economic zone , human capital
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 196–207