Miłość jako wartość orientująca działania rodziców wobec dziecka z niepełnosprawnością niezdolnego do samodzielnej egzystencji po osiągnięciu pełnoletności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Lulek, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rodzicielstwo wnosi w życie matki i ojca istotne wartości i uczucia. Nowe doświadczenia łączą się z dawaniem, poświęceniem i przeżywaniem. Realizacja rodzicielstwa jest szczególnie trudna wobec dziecka niezdolnego do samodzielnej egzystencji po osiągnięciu pełnoletności. W takich sytuacjach rodzice, odwołując się do perspektywy miłości koncentrują się na trosce o postępy w rozwoju dziecka. Celem artykułu jest opisanie rodzicielstwa, realizowanego przez osoby wychowujące dzieci całkowicie zależne, w kontekście dążenia do określenia etapów tego procesu, jak też urzeczywistnianych wartości. W badaniach zastosowano strategie jakościowe (dążono do opisania rzeczywistości społecznie konstruowanej). Posłużono się metodą wywiadu swobodnego. Zgromadzone narracje poddano kategoryzacji i wyodrębniono cztery zasadnicze etapy w przebiegu rodzicielstwa wobec dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji po osiągnięciu pełnoletności. Są to otwarcie na dziecko, poznanie, rozumienie i akceptacja, które orientują rodzicielskie działania w perspektywie miłości i troski.
Parental responsibility brings important values and feelings to life for both mother and father. New experience combines with giving and commitment. Parenthood becomes particularly difficult when a child is incapable of living alone. In such situations, parents refer to the perspective of love and concentrate on the progress in a child’s development. Writing this article, the author aimed at describing parenthood, performed by people who bring up wholly dependent children, in the context of seeking to define this process’ stages as well as actualised values. The studies use qualitative strategies (as the aim was to describe a socially constructed reality), with open interviews as a method. Collected narratives were categorised into four basic steps in the process of parenthood towards children incapable of living alone. They were as follows: opening up to a child, getting to know the child, understanding and acceptance. All these steps direct parental actions in terms of love and concern.
Opis
Słowa kluczowe
miłość , rodzicielstwo , dziecko z niepełnosprawnością , niezdolność do samodzielnej egzystencji po osiągnięciu pełnoletności , love , parenthood , disabled child , inability to live independently after reaching adulthood
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 11 (2022), s. 41-53