Prawo zamówień publicznych jako narzędzie interwencjonizmu gospodarczego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Wójtowicz-Dawid, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka podejmuje problematykę interwencjonizmu państwowego, który wykorzystuje narzędzie jakim są zamówienia publiczne. Podejmuje się ona wskazania, przy pomocy jakich narzędzi urzędnicy oraz rządzący jako dysponenci środków publicznych, gospodarują nimi. Wskazuje, iż polityka Unii Europejskiej, jak i Polski, poprzez kształtowanie przepisów prawa, oraz zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, realizuje przyjęte cele. Pokazując obowiązujące kierunki zmian w zakresie zamówień publicznych wskazuje, w jaki sposób zamówienia publiczne pozwalają państwu, a dokładnie aparatowi władzy, czyli politykom i urzędnikom wpływać na kształtowanie relacji wolnorynkowych.
The author discusses the issue of state intervention that uses a tool which is public procurement. She decides to indicate the tools with which officials and authorities as trustees of public funds manage. The article indicates that the policy of the European Union and Poland achieve their goals through the development of the law and creating specification for important requirements for procurement. By showing the current trends in the field of public procurement it is presented how public procurement allow the state and the authorities such as politicians and officials to influence the shape of free market relations.
Opis
Słowa kluczowe
interwencjonizm , zamówienia publiczne , środki publiczne , intervention , public procurement , public resources
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 313–323