Pozycja i ocena roli miast w procesie rozwoju lokalnego w kontekście kondycji finansowej (na przykładzie miast makroregionu Polski Wschodniej)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Dziekański, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problematyka artykułu obejmuje przestrzenne zróżnicowanie, analizę i ocenę zjawiska wieloaspektowego, jakim jest kondycja finansowa. Celem artykułu jest analiza kondycji finansowej oraz pokazanie jej przestrzennego zróżnicowania na przykładzie miast makroregionu Polski Wschod¬niej w latach 2003, 2005, 2010, 2014. Ocena za pomocą wskaźnika syntetycznego prowadzona w kontekście kompleksowego opisu badanego zjawiska daje szansę pełnej identyfikacji sytu¬acji jednostki. Wybrane zmienne do badania dają obraz możliwości i zdolności do rozwoju, do przyciągania inwestorów i mieszkańców. Miasta realizują ważne zadania zarówno m.in. w sferze socjalnej, jak i infrastrukturalnej. Od ich kondycji finansowej będzie zależeć stopień zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Najlepsze miasta w 2003 r. to Rzeszów, Olsztyn, Sandomierz, Mielec, w 2005 r. – Krosno, Rzeszów, Iława, Puławy, w 2010 r. – Rzeszów, Kielce, Sandomierz i 2014 r. – Rzeszów, Lublin; najsłabsze okazały się Sejny, Braniewo, Dynów, Chełm. W najlepszej sytuacji wydają być się miasta położone w województwie podkarpackim i lubelskim, w najsłab¬szej w podlaskim i warmińsko-mazurskim. Wartość wskaźnika wahała się w granicach 0,57–0,13 w 2003 r., 0,62–0,13 w 2005 r., 0,54–0,15 w 2010 r. i 0,66–0,19 w 2014 r. Otrzymane mierniki uzależnione są od ilości i rodzaju przyjętych zmiennych do badania, dają obraz porównawczy pomiędzy gminami poddanymi analizie, pozwalają wskazać słabsze i lepsze obszary działania jednostki.
The issue of the article includes a spatial differentiation, analysis and evaluation of a multiface¬ted phenomenon, which is the financial condition. The aim of the article is the analysis of financial condition and present its spatial variation on the example of urban macro-Eastern Polish Europe in the years 2003, 2005, 2010, 2014. The rating using synthetic index conducted in the context of a comprehensive description of the examined phenomenon gives you a chance to fully identify the individual situation. The selected variables in the study provide a picture of the capabilities and capacity for development, to attract investors and residents. Cities perform important tasks both in the social sphere and infrastructure. Since their financial condition will depend on the degree of meeting the needs of the local community, the value of synthetic measure has improved, worsened or remained unchanged. Best city in 2003 is Rzeszow, Olsztyn, Sandomierz, Mielec in 2005 – Kro¬sno, Rzeszow, Iława, Pulawy, 2010 – Rzeszow, Kielce, Sandomierz and 2014 – Rzeszow, Lublin, the weakest proved Sejny, Braniewo, Dynow, Chem. A city located in the province Podkarpackie and Lublin seems to be in the best situation and in the weakest – Podlasie and Warmia-Mazury. The index value ranged from 0.57–0.13 in 2003. 0.62–0.13 in 2005. 0.54–0.15 in 2010. 0.66–0.19 2014. the resulting measures are dependent on the amount and type of accepted variables to study, report on a comparative analysis between municipalities subjects, help to identify weaker areas and improved functioning of the unit.
Opis
Słowa kluczowe
region , rozwój , miasta , kondycja finansowa , wskaźnik syntetyczny , development , city , financial condition , synthetic indicator
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 49(1)/2017, s. 73–83