Zadłużenie publiczne w Polsce w kontekście kryzysu demograficznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Tkach, Anatoliy
Pliszka, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Gospodarka Polski znajduje się w otoczeniu państw, z którymi wchodzi w stosunki produkcyjne. Poprzez ten fakt ulega wpływom, a zwłaszcza recesji, która ogarnęła również kraje UE. Słabość gospodarki polskiej wynika między innymi z wysokiego i trwającego od końcowych lat ubiegłego wieku bezrobocia. Polska, podobnie jak wiele innych państw, zezwala na coroczny deficyt budżetowy, który z kolei kreuje rosnący dług publiczny. Niska kondycja gospodarki generuje niską wydajność pracy, niskie wynagrodzenia i w efekcie niski popyt. Efektem tego jest między innymi fala emigracji w poszukiwaniu pracy i szans na lepsze życie. Staje się to problemem dla obecnej i przyszłej gospodarki. Struktura wiekowa ludności kształtuje się w sposób niekorzystny dla produkcji, ponieważ ubywa ludności w wieku mobilnym do pracy, a przybywa osób w wieku emerytalnym. Jednocześnie zmniejsza się grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym. Przewidywany ubytek ok. 8 mln ludności do 2050 r. wpłynie na rozwój materialny i regres kulturalny naszego państwa. Można zauważyć równocześnie pewne atuty naszej gospodarki, ale wykorzystanie ich wymaga nakładów inwestycyjnych, które trudno jest wygenerować w okresie spowolnienia gospodarczego. W skrajnym przypadku można skłaniać się do katastroficznych wizji przyszłości Polaków. Na pytanie o możliwości naszej gospodarki można powiedzieć, że istnieją, bo jest potencjał w postaci kapitału ludzkiego i rzeczowego. Z kolei przedstawione dane ekonomiczne świadczą o tym, że wysokość zadłużenia publicznego jak na polskie warunki potencjału gospodarczego w dobie kryzysu, a więc w stosunku do możliwości spłaty jest zbyt wysoka, tym bardziej że pojawiają się w publicznych mediach różne wielkości długu publicznego. Problemem w naszym kraju jest zmotywowanie zasobu ludzkiego, tak aby wywołać skutki płynące z synergii działania.
Polish economy is surrounded by countries with which it cooperates in production fields. The fact results in many external influences, especially in recession that is experienced also by EU countries. Weakness of the Polish economy results among others from high unemployment that exists from the last years of the previous century. Poland as many other countries allows to generate annual budget deficit that creates growing public debt. Weak condition of the economy generates low labour efficiency, low wages and low demand. The result of this is among others emigration in search for a job and chances for a better life. It appears to be a problem for modern and future economy. Age structure of population is shaped in an unfavourable way for production, because the population in the mobile age is decreasing while there is more and more persons in the retirement age. Simultaneously the group of people in the pre-productive age is decreasing. A predicted decrease of about 8 million people till 2050 will influence economic and cultural development of the country. There can be simultaneously perceived some strengths of the economy, but their usage requires investments, which are difficult to generate within a period of economic slowdown. In an extreme scenario there could be even formulated some catastrophic visions of the Poles’ future. Concerning abilities of the economy there can be indicated human and material capital. Unfortunately, the presented economic datas show that the level of public debt, considering Polish condition of economic potential in the period of crisis, comparing to abilities to pay it back is too high, especially as in many public media the estimations of the public debt are different. The problem in the country is to mobilise human resources to get results from synergic actions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 188–203