Oddziaływanie nierówności społecznych na wzrost gospodarczy w obszarze kapitału ludzkiego. Aspekty teoretyczne.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Mikuła-Bączek, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tematyka artykułu koncentruje się na trzech podstawowych zagadnieniach: nierównościach społecznych, kapitale ludzkim i wzroście gospodarczym. Przeprowadzone rozważania wskazują, że współcześnie kwestia nierówności społecznych nie może być pomijana w analizach ekonomicznych. Nierówności społeczne oddziałują bowiem na wzrost gospodarczy – zwłaszcza poprzez ich bezpośredni wpływ na formowanie kapitału ludzkiego. W przypadku tego rodzaju powiązań nierówności odgrywają rolę czynnika kreującego pewne bariery dla akumulacji kapitału ludzkiego, a poprzez to dla wzrostu gospodarczego i budowy GOW.
The study is focused on three basic issues: social inequalities, human capital and economic growth. Considerations that are conteined in the paper show that nowadays the problem of social ineqality couldn’t be missed in economic analisys. Social inequality affect economic growth – especially through their direct influence on the process of human capital creation. In this case it is clearly seen that inequality create some barriers for human capital accumulation, make more difficult achievement of economic growth and the process of building the knowledge based economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 223-233