Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie Środkowo -Wschodniej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016-11-01
Autorzy
Długosz, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Pogranicze. Studia Społeczne.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań młodzieży zrealizowanych metodą sondażową na pograniczach w Polsce, na Ukrainie i na Węgrzech. Zebrane obserwacje pokazują, iż postawy, aspiracje życiowe kształtowane są przez trzy czynniki. Pierwszy jest związany z typem pogranicza i tutaj się pojawia ,,efekt pogranicza”. Drugi jest związany z różnicami społeczno-ekonomicznymi występującymi między krajami. Najczęściej obserwowane różnice postaw młodzieży pojawiają się na linii Zachód-Wschód. Trzeci ma charakter kulturowy i jest kształtowany przez ogólne trendy psychokulturowe wynikające z procesów globalizacji oraz specyfiki młodości. W tym przypadku dostrzegamy globalnego nastolatka, który dąży do realizacji swoich potrzeb.
The article presents the results of research into youth conducted with the use of the survey method in the borderlands in Poland, Ukraine and Hungary. The gathered data indicates that the attitudes and life aspirations are formed by three factors. The first one is connected with the type of the borderland, and the “borderland effect” is observed here. The second one regards socio-economic differences between countries. The most commonly observed differences between youth’s attitudes are observed on the West-East line. The third factor is of cultural character and mainly it is formed by psycho-cultural trends resulting from the processes of globalization and the specificity of being young. In this case we observe a global teenager, who aims at fulfilling their needs beyond borders. Key words: borderlands, youth, borderland effect, life aspirations, attitude toward neighbors, survey
Opis
Słowa kluczowe
pogranicza , młodzież , efekt pogranicza , stosunek do sąsiadów , aspiracje życiowe , sondaż
Cytowanie
Piotr Długosz (2016), Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie Środkowo -Wschodniej, Pogranicze. Studia Społeczne, Tom XXVII cz. 2, 2016, DOI 10.15290/pss.2016.28.02.04