Rozważania o przypowieściach monetarnych w „Ewangelii św. Mateusza-Lewiego”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Fiedorowicz, Kazimierz
Duda, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono 16 przypowieści monetarnych zawartych w „Ewangelii według św. Mateusza”. Treść tych przypowieści pozwala określić specyfikę systemu monetarnego w Palestynie za czasów Jezusa Chrystusa. Opisano również związki między tamtym systemem a dzisiejszym systemem pieniężnym w Polsce i w Europie. Ponadto scharakteryzowano występujące w tej Ewangelii przypowieści gospodarcze – wyjaśniono sens ich użycia. Podjęto również próbę oceny stopnia w jakim mogą one być wykorzystane we współczesnym nauczaniu etyki biznesu. „Ewangelia według św. Mateusza”, spośród wszystkich pozostałych, zawiera największą liczbę przypowieści odnoszących się do gospodarki.
The article presents and discusses sixteen monetary parables from the Gospel according to St. Matthew. The information contained in these parables allows to analyze the monetary system binding in Palestine in the times of Jesus Christ. It also allows to determine relations between that monetary system and the Polish and European monetary systems. Furthermore, it discusses economic parables found in the same Gospel and explains their meaning. The author tried to asses the extent in which these parables can be used in the contemporary teaching of business ethics. The Gospel according to St. Matthew, in comparison to other Gospels, contains the greatest number of parables related to economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 126–135