Тенденции и проблемы торгово-экономического сотрудничества Украины и Польши

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Цыганкова, Т.М.
Гончарук, А.И.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Статья посвящена выявлению современных тенденций и проблем в развитии торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Польшей. На основе анализа двусторонних экономических отношений предложена их периодизация, выделены позитивные и негативные тенденции в развитии торгового и инвестиционного сотрудничества, охарактеризованы системные и текущие проблемы торгово-экономических отношений, предложены пути их решения.
W oparciu o analizę dwustronnych ukraińsko-polskich stosunków gospodarczych pomiędzy 1992 a 2008 r., zaproponowano periodyzację ich rozwoju. Zidentyfikowano pozytywne i negatywne tendencje we współczesnym handlu i w rozwoju współpracy w zakresie inwestycji. Przedstawiono systemowe i bieżące problemy występujące w ramach stosunków handlowych i gospodarczych oraz nakreślono sposoby ich rozwiązania.
On the basis of analysis of bilateral Ukrainian and Polish economic relations during 1992–2008 the periodization of its development is proposed, the positive and negative trends of modern trade and investment cooperation development are identified, system and current problems in trade and economic relations are described and ways for its solution are suggested.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 219-230