Potrzeby i preferencje edukacyjne środowiska oświatowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w powiecie puławskim w latach 1999–2021

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Baracz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy oceny systemowego wsparcia doskonalenia zawodowego w polskim systemie oświaty. Omówiono sposoby prowadzenia analiz ocen systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez wskazanie istniejących tendencji. Ukazano tendencje w obszarze preferencji form doskonalenia. Wskazano wyniki analiz badań w obszarze potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego w aspekcie preferencji dotyczących form doskonalenie zawodowego w ramach funkcjonowania powiatowej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, co pozwoliło wskazać tendencje i preferencje nauczycieli w obszarze doskonalenia zawodowego.
The article attempts to analyze the assessment of systemic support for professional development in the Polish education system. Methods of conducting evaluations of teachers professional development system by indicating the existing tendencies were discussed. Trends in the area of preferences for forms of improvement have been shown. The results of the analysis of research in the area of educational needs of the educational environment in terms of preferences regarding the forms of professional development within the functioning of the poviat public teacher training institution were indicated, which allowed to indicate the tendencies and preferences of teachers in the area of professional development.
Opis
Słowa kluczowe
system doskonalenia , formy doskonalenia , preferencje zawodowe nauczycieli , placówka doskonalenia nauczycieli , potrzeby oświatowe , badanie potrzeb edukacyjnych , in-service training system , forms of in-service training , teachers’ professional preferences , teacher training institution , educational needs , study of educational needs
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 55-67