Stare medium w nowej szacie. Prasa w komunikacji lokalnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Kępa-Mętrak, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na komunikację medialną na każdym poziomie wpływają zarówno czynniki społeczno-polityczne, ekonomiczne, jak i technologiczne. Prasa lokalna podlega im tak samo jak inne media, ale ze względu na swoją specyfikę, m.in. ograniczone do małych zbiorowości i bardziej bezpośrednie oddziaływanie na odbiorców, często musi się mierzyć z dodatkowymi czynnikami warunkującymi jej istnienie. Analizując celowo wybrane przykłady wydawnictw lokalnych (case study) oraz dane Polskich Badań Czytelnictwa i organizacji zrzeszających wydawców lokalnych (desk research), autorka podjęła próbę wskazania najważniejszych zmian zachodzących w ostatnim czasie w komunikacji medialnej na poziomie lokalnym. Badania potwierdziły, że zmiany dotyczą przede wszystkim jej kanałów. Prasa drukowana wzbudza coraz mniejsze zainteresowanie odbiorców. Jej dotychczasowe funkcje przejmuje Internet. Na rynku mediów lokalnych do niedawna był dodatkiem uzupełniającym tradycyjne sposoby komunikowania. Teraz zabiera odbiorców prasie, radiu, telewizji i zmusza lokalnych nadawców do szukania w nim miejsca dla siebie.
Media communication at all levels is influenced by both socio-political, economic and technological factors. Local press is subject to them in the same way as other media, but due to their specificity (incl. being limited to small target group and at the same time more direct impact on recipients), it often must deal with additional factors that determine its existence. By analyzing selected examples of local publishing houses (case studies), and data from Polish Reading Research and organizations associating local publishers (desk research), the author tries to identify the most important changes taking place in media communication at the local level. Research confirms that the changes mainly affect channels of media communication. Printed press attracts less and less attention of recipients. Its past functions are taken over by the Internet. Until recently, the Internet was an addition to the traditional methods of communication on the local media market. Now it takes the audience from the press, radio and television and forces local broadcasters to look for a place for themselves in it.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja lokalna , prasa lokalna , pandemia COVID-19 , prasa drukowana , prasa elektroniczna , local communication , local press , COVID-19 pandemic , printed press , electronic press
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 106-120