Prawo konstytucyjne wyborców i jego zabezpieczenie na Ukrainie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Cywirenko, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Zgodnie z teorią prawa głosowania, która jest tradycyjnie badana przez ekspertów i prawodawców, istnieje związek między staniem się instytutami demokracji, praw człowieka i Parlamentu. Zgodnie z reformą Ukraina przekształca się w posłów w republikę prezydencką Parlamentu, w której parlament staje się centrum formowania i kontroli po władzy wykonawczej. W ramach uprawnień plenarnych wszystkich gałęzi władzy, z wyjątkiem sądownictwa, wyraźnie nie jest oczywiście mechanizmem zapewnienia praw i wolności prawa do głosowania ustanowionego przez Konstytucję Ukrainy. Poprawa wymaga normatycznie prawnego i organizacyjnego uregulowania działalności organów centralnych władzy wykonawczej, a w szczególności ich działalności w zakresie zapewnienia konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela.
At the theory of the right to vote one of major aspects, that is traditionally examined by experts and legislators, there is connection between becoming of institutes of democracy, human rights and parliamentary. Pursuant to reform, Ukraine is transformed in parliamentary a parliamentary-president republic in which parliament becomes the center of forming and control after executive power. In plenary powers of all branches of power, except for judicial, expressly not certainly mechanism of providing rights and freedoms of the right to vote set by Constitution of Ukraine. The improvement requires normatively-legal and organizational settlement of activity of central organs of executive power and, in particular, their activity to providing constitutional rights and freedoms of man and citizen.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 367-372