Europeizacja procesu cywilnego jako środek prowadzący ku jego przyspieszeniu – rozważania wokół europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń w kontekście unormowań proceduralnych stanu epidemii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kuźma, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy rozważań w przedmiocie rozwiązań wywodzących się z europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń, które znalazły swój wyraz w nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. oraz zyskały na znaczeniu w związku ze stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Omówione zostały kwestie dotyczące niejawnego rozpatrywania spraw, pisemnych zeznań, elektronicznej wymiany korespondencji oraz przeprowadzania rozprawy przy użyciu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
The article concerns the considerations of the solutions derived from the European Small Claims Procedure, which were reflected in the amendment to the Code of Civil Procedure of 4 July 2019 and gained importance in connection with the epidemic related to the spread of the SARS-CoV-2 virus. Article discuss issues related to the closed sessions, written testimony, electronic correspondence and conducting a hearing with the use of remote communication means.
Opis
Słowa kluczowe
europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń , zeznania na piśmie , rozprawa na odległość , elektroniczna wymiana korespondencji , European Small Claims Procedure , written testimony , distance trial , electronic correspondence
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 67–82