Przestępczość gospodarcza – czy można ją ograniczyć?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kubiczek, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Skąd bierze się przestępczość gospodarcza? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – z gospodarowania. Artykuł ten jest żywą ilustracją tej obserwacji. Przestępcy gospodarczy, podobnie jak przedsiębiorcy, też gospodarują. Czynią to „na swoim” lub „na cudzym”, świadczą pracę lub dostarczają usług, sprawują urzędy. Działalność przestępcza jest z reguły marginesem ich zwykłej, zawodowej aktywności. Kieruje nimi – może bardziej niż innymi uczestnikami rynku – dążenie do maksymalizacji zysku. Oni też chcą wygrać z konkurencją, więcej sprzedać, zmniejszyć koszty, pomnożyć swój stan posiadania. Gospodarka nieformalna ma wiele twarzy. Występuje ona we wszystkich krajach. Granice państwowe nie są przeszkodą dla nieformalnej gospodarki, która często przekształca się w działalność kryminalną. Istnienie przestępczości gospodarczej jest niebezpieczne dla gospodarki, ponieważ zmniejsza oficjalne zasoby środków produkcji, osłabia efektywność gospodarki, zmniejsza zaufanie społeczeństwa do państwa, a także zwiększa wydatki ponoszone z budżetu państwa m.in. na policję, na programy socjalne. Aby nieformalne rynki mogły egzystować, musi istnieć odpowiedni klimat, na który składa się ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna danego państwa, normy prawne itd. W tej pracy postawiono tezę, że państwo jest największym kreatorem nieformalnych rynków. W walce z przejawami przestępczości gospodarczej należy zmierzać do pozyskania tzw. szerokich rzesz społeczeństwa. Ważne wydaje się tworzenie i współpraca społecznych stowarzyszeń jednej i drugiej strony (np. konsumenckich i podmiotów gospodarujących w poszczególnych branżach). Mogą one przyczyniać się do tworzenia etycznych wzorców prawa, a tym samym przyczynić się do uzyskania jego skuteczności w działaniu.
Where does economic crime? The answer to this question is simple – with the management. This article is a living illustration of this observation. Criminals economic, as an entrepreneur, also managed by. They do it “on their own” or “someone else's” work or provide services, holders of public offices. Criminal activity is usually the margin of their ordinary professional activities. Directs them – perhaps more than other market participants – striving to maximize profit. They also want to win the competition, sell more, reduce costs, multiply its holding. The informal economy has many faces. It occurs in all countries. National borders are not an obstacle for the informal economy, which often transforms into criminal activity. The existence of economic crime is dangerous for the economy because it reduces the production of official resources, undermines the efficiency of the economy, reducing the confidence of society to the state, and also increases the expenditures of the state budget, among others, the police, for social programs. For informal markets may exist, there must be an appropriate atmosphere, which consists of a general socio-economic situation of the country, legal norms, etc. In this paper, a thesis that the state is the biggest creator of informal markets. In the fight against manifestations of economic crime should aim to raise the so-called. of the masses. It seems important to the formation of associations and social cooperation of one and the other (eg, consumer and corporate clients in various industries). They can contribute to the creation of ethical practice of law, and thus contribute to achieve its effectiveness in action.
Opis
Słowa kluczowe
przestępstwa gospodarcze , oszuści , prawo , gospodarka nieformalna , polityka gospodarcza , economic crime , fraudsters , law , informal economy , economic policy
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 266–281