Analiza nierównomierności dopływu ścieków do miejskiej oczyszczalni w Zamościu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Masłoń, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Znajomość jakości i ilości ścieków dopływających do komunalnej oczyszczalni jest niezastąpiona do opracowania szczegółowych bilansów, wykorzystywanych podczas przygotowywania projektów technologicznych budowanej, modernizowanej czy rozbudowywanej oczyszczalni ścieków. Nierównomierność dopływu ścieków stanowi główny czynnik powodujący zakłócenia w prawidłowym przebiegu procesów oczyszczania ścieków. Dopływ ścieków do oczyszczalni charakteryzuje się znacznymi wahaniami w cyklu godzinowym, tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym. Celem pracy jest określenie nierównomierności dopływu ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Zamościu w latach 2015-2016.
Knowledge of the quality and quantity of wastewater flowing into the municipal wastewater treatment plant is essential for the development of detailed balance sheets that are used for the preparation of technological projects for the construction, modernization or expansion of the WWTP. Unevenness of the wastewater inflow into the WWTP is a major factor causing disturbance in the proper course of wastewater treatment processes. The flow of wastewater to the WWTP is subject to significant fluctuations in cycle, hourly, weekly, monthly and quarterly. The aim of the work is to determine the uneven wastewater inflow into the Zamość WWTP in the years 2015-2016.
Opis
Słowa kluczowe
ścieki , oczyszczalnia ścieków , nierównomierność dopływu , wastewater , wastewater treatment plant , uneven wastewater inflow
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 1 (2017), s. 41–48