Kapitał ludzki w strategiach rozwoju gmin województwa mazowieckiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Wojewódzka, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Gmina ma wiele problemów i nie da się ich rozwiązać osobno. Gminy wiedzą, że chaotyczne działania powodują niezadowolenie wśród ludzi i pogarszają standard życia. Konieczny jest dobry plan koordynowania działań i efektywnego wykorzystania pieniędzy. Tworząc strategię rozwoju, mówisz o lokalnej polityce gospodarczej – zasadach, sposobach, instrumentach i priorytetach. Powinny one zapewnić konkurencyjność terenowi gminy poprzez utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych inwestorów. To jest dobre dla stabilności gospodarczej w dłuższej perspektywie i daje szansę na wzrost gospodarczy. W artykule przedstawiono analizę 16 dokumentów strategii rozwoju gmin w województwie mazowieckim. Zwraca uwagę na rolę kapitału ludzkiego w tworzeniu dokumentu i stara się znaleźć jego elementy w częściach strategii.
The commune has a lot of problems and it isn’t possible to solve them apart. Communes know that chaotic actions cause dissatisfaction among people and get worse standard of live. There is necessary good plan to coordinate actions and effective usage of money. When you make the development strategy you say about local economic politics – principles, ways, instruments and priorities. They should give competitiveness area of the commune through keep existing and gain new investors. It is good for the economic stability in the longer perspective and it gives chance to economic growth. This article presents analysis of 16 documents the development strategies of communes in mazovian voivodeship. It pays attention to role of human capital in creating the document and it tries to find its elements in parts of the strategy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 219-226