Gender differences in income distributions in Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Włodarczyk, Julia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper presents results of a descriptive analysis of income distributions as well as top income inequality among women and men in Poland. The analysis is based on the dataset provided by the Council for Social Monitoring (2019). Throughout 2003–2015 their panel survey included, for example, a question on individual net monthly income in the past three months. In order to reduce differences associated with the age of entering and exiting the labour market on declared income levels (especially pensions), the calculations include only women and men aged 25–60 years. The analysis of income distributions of women and men in Poland is based on standard measures such as mean income, median income and related measures, as well as the Gini coefficient, Theil index and entropy index. It is supplemented by kernel density estimates and results of simultaneous quantile regressions that demonstrate differences between women and men across income groups. The analysis of top income inequality includes comparisons of subsamples consisting of top 3% earners in each group. The share of women in the top percentiles is then calculated and discussed. The analysis shows different dynamics related to the incomes of women and men, which provides support for including business cycle considerations in the analysis of income inequalities and their gender aspects.
W artykule przedstawiono wyniki analizy opisowej rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem nierówności w grupie osób o najwyższych dochodach. Analizę oparto o bazę danych opracowaną przez Radę Monitoringu Społecznego (w ramach projektu Diagnoza Społeczna). W latach 2003–2015 jedno z pytań zadawanych respondentom dotyczyło indywidualnego miesięcznego dochodu netto z ostatnich trzech miesięcy. W celu zmniejszenia wpływu różnic związanych z momentem wchodzenia na rynek pracy i przechodzenia na emeryturę analizę ograniczono do osób w wieku 25–60 lat. W analizie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w Polsce wykorzystano m.in. standardowe miary, takie jak średni dochód lub mediana dochodu oraz wskaźniki oparte na tych miarach, jak również współczynniki Giniego, Theila oraz entropii. Poza tym wykorzystano jądrowe estymatory gęstości i przedstawiono wyniki estymacji regresji kwantylowej pokazującej różnice dochodowe między kobietami i mężczyznami w różnych grupach dochodowych. Następnie dokonano porównania między podpróbami kobiet i mężczyzn uzyskujących najwyższe dochody (przyjęto próg 3% dla każdej płci). Przedstawiono również udział kobiet w grupie osób o najwyższych dochodach. Przeprowadzona analiza ujawniła m.in. zróżnicowanie dynamiki dochodów kobiet i mężczyzn, co stanowi argument za uwzględnieniem w analizie nierówności dochodowych także czynników cyklicznych, które mogą odmiennie oddziaływać na obie płci.
Opis
Słowa kluczowe
income inequality , gender inequality , nierówności dochodowe , nierówność płci
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 63(3)/2020, s. 210–232