Sytuacja geopolityczna Estonii w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Bryczek-Wróbel, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kiedy w grudniu 1991 r. rozpadł się Związek Sowiecki, sytuacja geopolityczna w Europie Środkowej i Wschodniej znacząco się zmieniła. Mimo że powstały niepodległe państwa, Federacja Rosyjska, będąca spadkobierczynią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dążyła do utrzymania dominacji i ingerencji w sprawy regionów sąsiadujących, w tym w stosunku do Estonii. Obecnie natomiast, w związku z przebudową światowego ładu społeczno-gospodarczego, istnieje przypuszczenie, że państwa bałtyckie staną się obiektem zwiększonego zainteresowania i wpływów Federacji Rosyjskiej, co stanowić będzie przedmiot eksploracji tejże publikacji naukowej. Celem niniejszej pracy jest ukazanie uwarunkowań i wyzwań stawianych m.in. państwom bałtyckim ze szczególnym uwzględnieniem Estonii, poddanej neoimperialnej polityce Federacji Rosyjskiej. Tematyka ta jest niezwykle istotna i aktualna, w szczególności w przeddzień rekonstrukcji globalnego układu sił na arenie międzynarodowej – przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej.
When the Soviet Union collapsed in December 1991, the geopolitical situation in Central and Eastern Europe changed dramatically. Although independent states had been newly constituted, the Russian Federation, heir to the Union of Soviet Socialist Republics, pursued its dominance and intervention in the affairs of neighbouring regions, including Estonia. At present, however, in view of the reconstruction of the global socio-economic order, there is an assumption that the Baltic States will become an object of increased interest and influence of the Russian Federation, which in turn constitutes the subject of exploration of this academic paper. The objective of this paper is to show the prerequisites and challenges for the Baltic States, with a special focus on Estonia, exposed to the neo-imperial policy of the Russian Federation. This topic is extremely relevant and timely, particularly in the run-up to the reconstruction of the global balance of power in the international arena – especially in Central and Eastern Europe.
Opis
Słowa kluczowe
geopolityka , bezpieczeństwo międzynarodowe , Estonia , Federacja Rosyjska , geopolitics , international security , Estonia , Russia
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(19)/2021, s. 23–35