Socio-Economic Determinants of Regional Development in the EU-25

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Matuszczak, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article attempts to assess the level of development of 122 regions of the EU-25, separated in accordance with the methodology FADN. There was made an assessment on the economic and social progress and using the regression model influencing the level of development, measured in terms of income per capita in the region. In the analysis of factors influencing the different levels of regional development method was used based on the reduction of space by analyzing multitrait principal components.
W artykule podjęto próbę oceny poziomu rozwoju 122 regionów UE-25, wydzielonych zgodnie z metodologią FADN. Dokonano oceny na płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej oraz posługując się modelem regresji wskazano na czynniki mające wpływ na poziom rozwoju, mierzony wielkością dochodu przypadającego na mieszkańca regionu. W analizie czynników wpływających na zróżnicowany poziom rozwoju regionalnego posłużono się metodą opartą na redukcji przestrzeni wielocechowej poprzez analizę głównych składowych. Wszystko to posłużyło rozwiązaniu problemu naukowego polegającego na wykorzystaniu zawartych w nim instrumentów oceny do wskazania najważniejszych determinant rozwoju w wyodrębnionych skupieniach regionów.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 16–23