Informatyzacja współdziałania organów administracji po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego związanej z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kościuk, Dominik J.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W lipcu 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja k.p.a. spowodowana uchwaleniem ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta ma – m.in. – na celu wdrożenie zasady pierwszeństwa doręczeń pism administracyjnych na adres do doręczeń elektronicznych. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób lipcowa zmiana k.p.a. może wpłynąć na obowiązki organów współdziałających w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie sposobu (formy) prowadzenia korespondencji.
In July 2021 – as a result of the enactment of the Act from 18 November 2020 on electronic delivery – the amendment to the Code of Administrative Procedure will enter into force. The purpose of this act is to implement the priority rule for delivering administrative letters to an electronic delivery address. This study will be an attempt to answer the question whether and how the July change in the Code of may affect the obligations of the bodies cooperating in the course of administrative proceedings with regard to the manner and form of correspondence.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie administracyjne , informatyzacja administracji , e-doręczenia , administracja elektroniczna , współdziałanie , administrative proceedings , informatization of authorities , e-delivery , electronic administration , cooperation
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 148–160